נאמנות הבנק ללקוח – מסוי על קופת גמל

סוג: תיק אזרחי 2494.94 יוצגו ע"י עו"ד סיון: הנתבעת ביהמ"ש: השלום פ"ת
סיווג: בנקים – כללים בנקאיים – רשלנות בנק כב' השופט: גבריאל שטרסמן

בתיק זה הוגשה על ידי בנק תביעה כנגד הנתבעת בגין יתרת חוב בחשבונה בבנק – הנובעת ממס הכנסה. אמה המנוחה של הנתבעת ,הורישה לה קופת גמל באותו הבנק. הנתבעת משכה מקופת הגמל סכומי כסף ובתוך 18 חודש הריקה את הקופה. הדבר נעשה בתום לב הן מצידה והן מצד פקיד הבנק. יצוין, כי פקיד הבנק שחרר את הכספים בקלות. בבקורת שנערכה בבנק התגלה כי יש חיוב במס. עקב כך, דרשו שלטונות מס הכנסה את המס מהבנק והבנק מצידו תבע את הלקוחה.

בעקבות המשיכות שנעשו מקופת הגמל , בפרוצדורה בלתי נאותה ,חוייב הבנק על ידי שלטונות מס הכנסה ,לשלם תשלומי מס, בגין פריצת קופת הגמל שלא על פי הכללים המתירים זאת . הנתבעת טענה ,כי הבנק הוא שאמור להיות "מומחה" בנושא , הואיל ופקיד הבנק אפשר לה למשוך כסף מתוך קופת הגמל, הרי שאין זו אשמתה ,אלא רשלנותו של הבנק והיה עליו ליידע אותה, או לדאוג לפרוצדורה המתאימה על מנת שלא תחוב במס. דא עקא, שקיימת דרך נאותה לעשות זאת לגבי מי שירש קופת גמל מבלי להתחייב בתשלום מס הכנסה. אלא שאיש לא טרח לסבר את אוזנה.

בהמשך הדיונים וכתוצאה " מגילוי מסמכים " שנדרש על ידי הנתבעת, התברר כי הבנק גבה ממנה תשלומים אלה בשעתו ישירות מן החשבון.
ובכ"ז הגיש נגדה תביעה עקב רשלנות. על כך הוגשה נגד הבנק תביעה ע"י הנתבעת, על פיה נדרש הבנק לפצותה בגין התשלומים ריבית, והפרשי הצמדה, הוצאות, שכ"ט עו"ד והטרדה, על מהלך כל תקופת השנים לרבות בגין המשפטים. בימ"ש דחה את תביעת הבנק וקבל את תביעתה של הנתבעת. בפסה"ד נזף השופט בבנק וקבע כי נהג בחוסר תום לב מוחלט, והיה עליו להתנצל ולהחזיר את הכסף לנתבעת.

בפסק דינו חייב בית המשפט את הבנק וקבע כי עליו לשלם פיצויים סך של 75,000 ₪ לידי התובעת וכן הוצאות משפט בסך 15,000 ₪. בצרוף רבית והפרשי הצמדה למדד.