בקשה לפסילת שופטים בערעור מחוזי

בבית משפט המחוזי                                                                         ע.א.  2144/08

בתל אביב 2245/08

בפני הרכב שופטים קובו,רובינשטיין,צ'רניאק


המבקשים: 1)         ———-.

2)         ————

——————

ע"י ב"כ עוה"ד משה סיון ו/או
אפרים אוסטרמן ו/או אופיר פרל ו/או שחר שוורץ.

כולם מרחוב איכילוב 11,פ"ת. 49461.

–      נ     ג    ד      –

המשיב : בנק המזרחי המאוחד בע"מ.

ע"י ב"כ עוה"ד ישעיהו ריזל ואח'.

מרחוב קרליבך 12, ת.ד. 20278,ת"א. 61202.

                                               בקשה לעיכוב דיון ופסילת שופטי ההרכב

===============================

1.         מוגשת בזאת בקשה לעיכוב הליכי הדיון בערעורים אזרחיים הנ"ל, ופסילת כב' השופטים
קובו,רובינשטיין, צ'רניאק מלדון בתיקים אלה.

2.         בקשה זו מוגשת בעקבות אירועים אשר התרחשו במהלך הטיפול בתיק זה.
בישיבת ההרכב מיום 11.1.11 בפני השופטים הנכבדים הנ"ל.

3.         בעקבות זאת הוגשה תלונה כנגד השופטים, מיום 19.1.11 אשר הוגשה ביום 23.1.11 אל נציבות תלונות השופטים בירושלים.
עותק התלונה מצ"ב כחלק מהותי ובלתי נפרד מבקשה זו.

 

4.         על מנת להימנע מכפילות מיותרת המפורטת בתלונה המצ"ב בקצרה  את  שארע ביום בו נקבע לדיון לשמוע הערעור בפני  ההרכב בראשות כב' השופטת קובו.
כב' השופטת קובו  הכריזה מיד בפתח הדיון כי פס"ד ,נשוא הערעור, ניתן בטעות וכי יש בדעתה לבטלו וכי על הכסף להיות מוחזר ישירות לבנק. ולא תשמע טענת המבקשים כי אין להם כסף להחזיר לבנק.
הדברים נאמרו בקול תקיף ובאיום ואף בהתרסה כלפי המבקשים.
כדי כך שפרקליט המבקשים שאל באם יש כעס אישי של בית המשפט כלפיו או כלפי המבקשים.

5.         בית המשפט אף הודיע כי אין צורך בדיון וכי העובדות ברורות וכי פסה"ד ינתן תוך זמן קצר – יינתן פסק דין בערעור . אשר יבטל את פסה"ד בבימ"ש קמא.
עקב "ההלם" נתבקשה ע"י המבקשים הפסקה.
מיד לאחר ההפסקה הקצרה שניתנה, נתן בית המשפט החלטה כי בהעדר תשובה חיובית
על ידי המבקשים לגבי הסדר עם הבנק, יינתן פס"ד אף בלא טיעון והופעת הצדדים.
התיק נקבע לתז' פנימית.

6.         אף אחת משופטות ההרכב הנוספות הנכבדות לא הביעה דעה אחרת ולא נראה כי יש להן
דעה אחרת.
ברור היה כי פסה"ד כבר "רשום על קיר בית המשפט". ואין כל אפשרות או טעם לשכנע את בית המשפט אחרת.

7.         זה המקום לציין כי המבקש שהינו אדם מוכה חולי  –  סרטן, אלצהיימר, נתון בימים קשים מאד
רתוק לביתו ואיננו מסוגל אף לצאת ממנו.
המבקשת רתוקה לצידו לטיפול בו.
ואין בידיהם כל אפשרויות כלכליות אחרות.
הואיל וכספם בסך של 530,000 ₪ חולט על ידי הבנק בשעתו במסגרת ערבותם כלפי הבנק.

8.         המדובר הוא בתיק שנדון בפני בית משפט קמא במהלך תקופה ארוכה, לאחר עדויות

של עדים מרובים לרבות מטעם הבנק.
ופס"ד החזיר חזרה אך  רבע מכספי הערבות.

9.         בפסיקה עניפה כבר הביע בית משפט העליון את דעתו פעמים רבות על התייחסות בלתי ראויה של בנקים כלפי ערבים. ופסה"ד שניתן בבית משפט קמא אינו חריג בענין זה.
דא עקא, שבית המשפט הנכבד של העירעור  , כבר החליט ולא נותן שום אפשרות בפני המבקשים להביא עניינם בפניו כראוי.

10.       לנוכח עמדתו של בית המשפט נראה כי אין כל טעם בדיון כל שהוא.
והמבקשים וב"כ איבדו את האמון בהרכב זה שישפוט בעניינם.

הזימון לשמיעת העירעור היה מיותר ומאולץ   והפך לפארסה.

11.       אין עוררין על העובדה ואף לא בבקשה זו , כי בית המשפט הוא סוברני להחליט את החלטותיו וליתן פסקי דין על פי אומד דעתו , ובלבד שהוא עושה מלאכתו. בוחן

,שוקל,בודק ומאפשר את הליכי המשפט המקובלים.

12.       הכלל כי צדק צריך שיראה, אינו אמור להיות אסקופא נדרסת.
זכויותיו של בעל דין אינם עניין שבטל מן העולם וחובתו של בית המשפט ליתן לבעל דין את יומו בפניו.

13.       "קיצורי הדרך" אשר עושה  בית המשפט על מנת לעשות מלאכתו קלה ומהירה .
עושה  "כלה ונחרצה" עם המבקשים.
והם יוצאים מקופחים כשידיהם על ראשם.

14.       בתיק זה בית המשפט בא לבטל "מעשה בית דין". בלא דיון!

15.       בכל הכבוד לשופטי הרכב זה, ב"כ המבקשים עתיר ניסיון בהופעות בבתי משפט לרבות בערעורים בערכאות שונות.

אין כל פסול בכך ששופטים מודיעים על עמדתם או מציעים הצעות של פשרה,גישור ,בוררות וכיוצ"ב.
הפסול הוא ב"מיטת הסדום" אשר אליה הוכנסו המבקשים , במסגרת רצון תקיף  ובוטה לקצר את ההליכים ולהגיע לכלל סיום בתוך דקות ספורות !
בכל הכבוד  –  מאחורי התיק עומדים אנשים שבימ"ש גוזר גורלם בלא דיון.

16.       לא למותר לציין כי אין זה סוד גדול, כי הציבור איבד את אמונו במערכת היקרה מכל.
היא המערכת השיפוטית.
לא תהיה זו פארפארזה לומר שבית המשפט הוא מקלטו של האזרח בשמירת זכויותיו.
אם מגן האזרח הופך לרומס זכויותיו של האזרח אנה הוא בא !?

17.       בתגובת נציב תלונות הציבור על שופטים ולאחריה בתגובתה של נשיאת בית המשפט המחוזי כב' השופטת ברלינר, צויין מפורשות כי הדרך להעברת תיק זה לדיון בפני שופטים אחרים יכולה להיות בדרך של הגשת בקשת פסילה.

18.       אשר על כן, בהתאם לאמור לעיל ,מתבקשים כב' שופטי ההרכב במחילה מכבודם, לפסול עצמם מלדון בתיק זה ולהעבירו לנשיאת בית המשפט המחוזי, על מנת שתקבע הרכב שופטים אחר.

19.       מצורפים בזה כחלק מהותי ובלתי נפרד מבקשה זו:
א)         הבקשה התלונה בפני נציבות תלונות השופטים .
ב)         תגובת הנציבות.
ג)          בקשה בפני הנשיאה כב' השופטת ברלינר.
ד)         תגובת הנשיאה.

________________
משה סיון, עו"ד

ב"כ  המבקשים

ב.