עצות למשכיר דירה

עשרת הדיברות למשכיר דירה

=================
מאת: סיון משה עו"ד, מתמחה בנדל"ן ושכירות

א ) הדיבר הראשון – ברור את השוכר:

השוכר הרצוי הוא זוג נשוי אשר יש לשניהם מקורות הכנסה קבועים.

ברר אם יש להם דירה משלהם שיתכן ומושכרת, ברר את מקומות השכירות הקודמים שהיו להם. ברר כתובות נוספות כגון כתובות הוריהם .

אם מדובר בשוכר בודד רמת הסיכון גוברת והבדיקות תהיינה קפדניות יותר.

ב) הדיבר השני – בדוק את הרקע לשכירות:

ברר את הרקע המשפחתי של השוכר – פרודים, גרושים וחד הורים – מגדילים את הסיכון.

ברר את הצורך של השוכר בשכירות, לאיזה תקופה הוא מתכנן לשכור את הדירה ומה הן תוכניותיו.

אם השוכר שכר דירה קודם לכן – ברר עם הבעלים הקודמים את טיב יחסיהם.

ג) הדיבר השלישי – דרוש אסמכתאות:

דרוש הצגת ת.ז. , תלושי שכר, או אישור ממנהל חשבונות/רו"ח על מקורות השתכרותו של השוכר.

צלם מסמכים אלה ושמור בתיק.

ברר כל אינפורמציה אפשרית לרבות סוג עיסוקו ומקום עיסוקו.

אל תסתפק בתלוש שכר גרידא, ברר את מקום העבודה לפרטיו
כגון – תעשיה אוירית – מחלקה – סוג העיסוק – הבוס הישיר.

ד) הדיבר הרביעי – דרוש בטחונות:

ביטחונות ראויים הם ערבות בנקאית – או שני ערבים בעלי כשר השתכרות, אשר יחתמו על שטר חוב ועל נספח ערבות לחוזה.

חתימה על שטר חוב על סך של 50,000 ₪.

ו/או הפקדת שני חודשי שכירות מראש במזומן, אשר יוחזרו בתום תקופת השכירות.

ה) הדיבר החמישי – חוזה השכירות:

חוזה שכירות הינו המסמך המחייב אשר בו מופיעות החובות והזכויות של הצדדים לו . זהו מסמך קרדינאלי. אסור להיתפתות לחסכונות מסוג של "סטנסלים בקיוסק" , או הורדות אקראיות מהאינטרנט או העסקות של חוזים ישנים שהיו בשימוש אחר.

רצוי שהדבר ייעשה על ידי בעל מקצוע, עו"ד שמקיים משרד, אליו יגיעו כל החותמים והוא גם יבדוק אלמנטים נוספים שנדרשים בעיסקה מסוג זה.

זכור – חוזה שכירות הוא מסמך חי ונושם מיום חתימתו ועד ליום פינוי המושכר וגם לאחריו. לכן חשובות מאד ההתניות הכלולות בו.

והוא המסמך הקובע ביום פקודה.

ו) הדיבר השישי – דרוש תשלומי שכירות מראש:

תשלומי השכירות נקבעים מראש בין הצדדים טרם חתימת העיסקה , רצוי לדרוש מספר חודשים מראש עבור כל תקופת שכירות, בדרך כלל 3 חודשי שכירות מראש.

דרוש מהשוכר הפקדת השיקים בעת חתימת העיסקה. על שיקים אלה ניתן להחתים את הערבים ולרשום מאחוריהם – " הנני ערב לפרעון שיק זה " , בצרוף חתימת הערב.

כל האלמנטים הנזכרים לעיל חייבים להיות חתומים ומסורים בידי המשכיר טרם מסירת המפתח לשוכר.

ז) הדיבר השביעי – רישום השוכר אצל הרשויות:

מיד לאחר חתימת חוזה השכירות יש לערוך רישום השוכר ברשות המקומית עיריה, חב' המים , חברת חשמל, וכיוצ"ב.

רישום זה ייעשה לאחר שבדקת שכל התשלומים והחובות הקודמים שולמו , והשוכר החדש נכנס ללא חובות קודמים.

חובות קודמים הם מקור לויכוחים סיכסוכים והתחמקויות מתשלום.

ח) הדיבר השמיני – הכנסת השוכר למושכר:

לווה את השוכר בכניסתו הראשונה לדירה – ערוך פרוטוקול של כל האלמנטים הן לגבי הליקויים, החסרים והן לגבי החדשים בדירה. אם זוהי דירה חדשה רשום זאת.

אל תתפתה לחסוך טירחה ולהעביר תפקיד זה לאחרים, כגון השוכר הקודם.

מסור בידי השוכר את החזקה בדירה כאשר אתה נוכח, על מנת שלא תהיינה לו טענות שונות למיניהן.

מסירת המפתח – החזקה ,בידי השוכר מהווה אלמנט חשוב שיעשה אך ורק לאחר מילוי אחר כל המפורטים לעיל.

ט) הדיבר התשיעי – השקעות ותיקונים במושכר:

וודא שכל מערכות הדירה לרבות האינסטלציות, המים , הביוב, והחשמל פועלות כתיקנן. לרבות מכשירים שנמצאים בדירה והשייכים לשכירות. וכן תקינות כל האביזרים.

שוכר אשר דורש לסייד את הדירה יחוייב בסיודה עם צאתו.

שוכר שמוותר על דרישה זו, זכותו לסייד את הדירה לעצמו ולהחזירה בעת היציאה בלא שהיא מסויידת, למעט בלאי סביר.

כל קילקול או ליקוי שמתגלה במערכות הדירה, אשר לא נגרם במזיד או בשוגג על ידי השוכר, יתוקן על ידי בעל הבית על אתר.

כל קלקול או נזק ע"י הדייר במזיד או ברשלנות חייב הדייר בתיקונו.

זכותו של השוכר להנות משימוש במושכר תקין ראוי ושמיש.

י. הדיבר העשירי-העזר בעורך דין מיומן

חוזה שכירות הוא חוזה נושם לטווח ארוך עורך דין מיומן יחסוך ממך הרבה טרדה הוצאות וסיכון.

http://www.sivanmoshe-law.co.il

/ משה סיון ,עו"ד ונוטריון

מאמר זה איננו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

מילות קישור – שכירות, משכיר, דירה להשכרה, עצות למשכיר, מושכרים, שכירות חופשית. חוזה שכירות , בטחונות לשכירות , תשלומי שכירות, חובות משכיר, חובות וזכויות שוכר.

משרדיות-פרסומים-משכיר דירה