קישורים שימושיים

אתר משפטי - פסק דין: http://www.psakdin.co.il

אתר משפטי - פסקי דין:http://www.courts.co.il

אתר מאמרים - רידר: http://www.articles.co.il

אתר ממשל - איתור גוש חלקה במק': http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/OfficesAndAuthorities/OAUList/ConstSurvey/firstGovGushcalculator

אתר ממשל - האפוטרופוס הכללי: http://www.justice.gov.il/mojheb/ApotroposKlali

אתר ממשל - הרשות השופטת: http://www.court.gov.il/heb/home.htm

אתר ממשל - מאגרי רישום מקרקעין: http://ecom.gov.il/counter/alternative/tabuNesach/Homepage.aspx?counter=10&catalog=1&category=tabuNesach&language=he

אתר ממשל - הרשם לענייני ירושה: http://www.justice.gov.il/MOJHeb/ApotroposKlali/RashamYerusha

אתר ממשל - מיסוי מקרקעין: http://www.lawtax.co.il/pr71mrmd.htm

אתר ממשל - רשם האגודות השיתופיות: http://www.moit.gov.il/NR/exeres/51952055-3974-4CFF-8349-56F170C41F6F.htm

אתר ממשל - שירות התשלומים הממשלתי: http://ecom.gov.il/counter/general/homepage.aspx?counter=9&catalog=1&category=inheritanceRegistar&language=he

אתר ממשל - תשלומי מסים מקוון: http://ozar.mof.gov.il/taxes/tashlumim.htm

אתר ממשל - ספר החוקים: http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Reshumot/Hukim

אתר פרטי - איתור בית משפט סמכות מקומית: http://www.barlawyers.com/Hebrew_EzoreyShiput.htm

אתר טפסים משפטיים: http://www.forms.co.il/index.asp?id=892

משרד המשפטים :http://www.justice.gov.il/mojheb/